ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

Toepassing van onze algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd klant. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in de bestekken die ten grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Geldigheidsduur, prijzen, meewerken en intellectuele rechten

 1. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder werden ondertekend na definitieve opmeting en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW- tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meer werken met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer.

3.1 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in deze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden aangerekend aan de klant.

 • Is niet in onze prijs inbegrepen:
 • het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in de muren, lekken in dakgoten, roodpleisterwerk, enz., tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen;
 • indien bv. pleisterwerk loskomt of barst om welke reden dan ook voor, tijdens of na de werkzaamheden. (vb. bij het afstomen van behang);
 • indien het verwijderen van bestaande vloerbekleding in de prijs inbegrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde brokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.
 1. De aannemer kan de afmetingen slechts correct nemen indien de bezettingswerken, de chapewerken zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nametingen, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 2,5m² voor 80% worden afgetrokken en openingen beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds vol, ontwikkeld opgemeten.
 2. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen ze niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten bovenvermelde stukken ingeval van misbruik worden teruggegeven.
 3. Iedere vorm van meerwerk wordt uitgevoerd in regie van € 45,00 per manuur.

Uitvoering van de werken

 1. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 2. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen gestockeerd. Het risico gaat over naar de klant naargelang de goederen geïncorporeerd worden.

Zelfs na hun incorporatie blijven de door de aannemer geleverde materialen zijn eigendom. De klant is er slechts houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant alle schulden ten opzichte van de aannemer betaald heeft.

Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.

De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden van meer dan 15 minuten zullen worden aangerekend.

 1. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gerespecteerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid, onderhoudsverplichting klant

 1. Tenzij anders luidend schriftelijk beding wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan gebruikte materialen.

 1. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant. Deze waarborg wordt voorts uitsluitend verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De waarborg dekt evenwel niet:

 • het verkeerd gebruikt of de verkeerde behandeling van de producten en materialen;
 • de schade veroorzaakt door overmacht;
 • de handeling of de opzettelijke fout van om het even welke persoon, waaronder de klant en/of zijn aangestelde;
 • vorst- of vochtschade;

Indien de wet van 1 september 2004 betreffende bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van partijen

 1. Wanneer de overeenkomst wordt verbroken door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn, die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
 2. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur betaald werd, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (rechtstreeks of onrechtstreeks) zal de klant deze dienen te vergoeden.
 3. Wanneer een factuur niet tijdig betaald werd, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8,5%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van het nog verschuldigde bedrag. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 4. Voor de niet-tijdige uitvoering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van € 50,00/ dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs mits de klant de aannemer aangetekend in gebreke heeft gesteld.

Betaling

 1. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op de zetel van de aannemer. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld door de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be
 2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.